There is a place behind right or wrong.
I will meet you there.
Rumi

BMT-Jacq-s


Wij bellen u graag terug zodat we u vri­jbli­jvend en per­soon­lijk te woord­kun­nen staan.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onder­staand uw tele­foon­num­mer in.

Naam:*
Num­mer:*
-
Bericht:
Pesten, intim­i­datie, dis­crim­i­natie, agressie en geweld zijn voor­beelden van ongewenst gedrag. Toch gebeurt dit in de werkomgev­ing. De gevol­gen kun­nen groot zijn en lei­den tot ver­min­derd func­tioneren, (grijs) ziek­tev­erzuim of het opzeggen van een baan. Als werkgever kunt u een externe Vertrouwensper­soon Ongewen­ste Omgangsvor­men van Pluym aanstellen.

Pluym als vertrouwensper­soon
Zijn wij de vertrouwensper­soon? Dan zijn wij het eerste aanspreekpunt voor medew­erk­ers die te maken kri­j­gen met grensover­schri­j­dend gedrag. We richten ons op het oplossen van het vraagstuk in de informele fase. Als het nodig is onder­s­te­unen we de medew­erker ook in de formele fase. Anon­imiteit wordt hier­bij gewaar­borgd.

Ook voor integriteitsvraagstukken zoals dief­stal en fraude en begelei­d­ing van een interne Vertrouwensper­soon kunt u Pluym benaderen.

Meer infor­matie
Neem con­tact op met Pluym voor meer infor­matie een vri­jbli­jvende kennismaking.
Vertrouwenspersoon
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn