Naar­mate ik ouder word,
ga ik steeds meer van het veld zien.
Johan Crui­jff

Pluym ver­zorgt ver­schil­lende work­shops en train­in­gen op uw bedrijf.

Work­shop “Neu­traliteit, waar sta ik als Vertrouwensper­soon?”
In aller­lei func­ties is het kun­nen behouden van een neu­trale posi­tie van belang. In de advis­erende rol van Vertrouwensper­soon speelt dit zeker. Deze prak­tijkgerichte work­shop geeft hand­vaten om valkuilen te herken­nen en om beter in de neu­trale posi­tie te bli­jven. Klik hier voor meer infor­matie.

Stressre­duc­tie
De work­shop Stresssig­na­ler­ing is een inter­ac­tieve work­shop op het gebied van stressre­duc­tie. Wij doen dit voor medew­erk­ers, P&O-medewerkers en lei­d­inggeven­den.

Op maat ontwikke­len
Heeft u een spec­i­fieke train­ingswens op het raakvlak van de mens en zijn omgev­ing? Pluym ontwikkelt in over­leg met u een work­shop of train­ing. Voor­beelden zijn Omgaan met agressie, Mon­delinge Com­mu­ni­catie of Bal­ans Werk/​Privé.

Meer infor­matie
Neem voor meer infor­matie con­tact op met Jacque­line Plug.
Training