A change of heart changes every­thing.
Heart­Math

Hoge werk­druk, ongewen­ste veran­derin­gen op het werk, een druk en haastig leven? Zomaar wat voor­beelden van sit­u­aties die het stress­niveau in een mens omhoog kun­nen bren­gen. Klachten als hoofd­pijn, slecht slapen, snel geë­mo­tion­eerd zijn of een ver­min­derde con­cen­tratie zijn sig­nalen van een toe­name van dit stress­niveau.

Het unieke Stress Reduc­tie Pro­gramma van Heart­Math, waar­bij het beïn­vloe­den van het eigen har­tritme (hart­co­her­en­tie) de basis is, is een een­voudige en doel­tr­e­f­fende manier om stress de baas te bli­jven, ook in moeil­ijke momenten. Pluym biedt zowel het SRP van Heart­Math als een pro­gramma op maat.

Ook kunt u Pluym benaderen voor vra­gen over de relatie tussen emoties en eet­pa­tro­nen. Stop Emo­tion­eel Eten is een 1:1 train­ing die inzicht en hand­vat­ten geeft om grip te kri­j­gen op deze patronen.

Stress Reductie