Uit­drukking geven aan kwets­baarheid
kan helpen om con­flicten op te lossen.
Mar­shall Rosenberg

In elke sit­u­atie waar mensen samen zijn kun­nen span­nin­gen ontstaan. Er gebeuren onverwachte din­gen, de sfeer is niet pret­tig of de com­mu­ni­catie gaat „langs elkaar heen”. Meestal lossen mensen dit samen op. Soms is het zin­vol hier iemand van buiten bij te betrekken. Die kan dan een klankbord zijn. Of als bemid­de­laar het communicatie-​proces begelei­den.

Onafhanke­lijk
Pluym is die ‘onafhanke­lijke derde’. We hebben aan­dacht voor wat er is gebeurd. En we richten ons op een oploss­ing die voor alle
par­ti­jen bevredi­gend is. Dit doen we samen met u.

Wan­neer schakelt u Pluym in voor werk­si­t­u­aties?
Denk bijvoor­beeld aan een meningsver­schil over het func­tioneren. Of bij werkher­vat­ting. Maar ook voor het bespreken van een ver­beter­tra­ject. Of bij ongewenst gedrag of com­mu­ni­catieprob­le­men.

Ook voor privési­t­u­aties
Pluym onder­s­te­unt ook in privési­t­u­aties. Bijvoor­beeld bij prob­le­men in de com­mu­ni­catie tussen partners.
Conflictbemiddeling en gespreksfacilitatie