Zodra je jezelf vertrouwt,
zul je weten hoe te leven.
Goethe

Coach­ing onder­s­te­unt bij het ver­beteren van het func­tioneren op het werk. Bijvoor­beeld bij het door­breken van een patroon, het geven van inzicht of het zetten van een vol­gende stap in het (werk)leven. Een paar gesprekken zijn al vol­doende om weer vooruit te kun­nen. Hier­bij maken we bijvoor­beeld gebruik van de meth­ode Geweld­loze Com­mu­ni­catie van Mar­shall Rosen­berg, Provo­catieve coach­ing of de hart­co­her­en­tie train­ing van Heart­Math.

Indi­vidu­ele coach­ing
Bij de start van de coach­ing bepalen we de leervraag, het doel en hoe dit bereikt kan wor­den. De coach­ing bli­jft in het hier en nu. We gaan uit van de din­gen die voor u belan­grijk zijn. Zijn de doe­len (gro­ten­deels) behaald? Dan volgt er nog een gesprek om het bereikte resul­taat te ver­ankeren.

Groep­scoach­ing
Ook een team of afdel­ing kan behoefte hebben aan groei en ontwik­kel­ing. Bijvoor­beeld wan­neer er sprake is van een hoge werk­druk, con­flicten of een ingri­jpende veran­der­ing. In over­leg met de opdracht­gever en het team bek­ijken we wat de wensen zijn en wat het doel is. Daarna maken we een plan op maat. De door­loop­tijd van de team­coach­ing hangt af van de vraag­stelling en gekozen werkwijze.

Coaching