Een mens is een mens door ander mensen.
Desmond Tutu

Bedri­jf­s­maatschap­pelijk werk onder­s­te­unt medew­erk­ers. Wij helpen bij het oplossen van vraagstukken die het dagelijks func­tioneren ver­storen. Dit kun­nen vra­gen zijn zoals:
  • Ik heb steeds vaker te maken met boze klanten. Hoe ga ik hier­mee om?
  • Hoe krijg ik meer plezier in mijn werk en wordt het een energiebron?
  • Hoe kan ik mijn eigen gren­zen beter herken­nen en aangeven?
  • Ik slaap de laat­ste tijd slecht en heb op het werk last van hart-​kloppingen en een opge­jaagd gevoel. Ik ben ook prikkel­baar. Ik wil dit veranderen.
  • Door mijn gezond­hei­d­sprob­le­men kan ik mijn werk niet meer doen. Wat nu?
  • Ik ben bang mijn func­tie kwijt te raken. ’s Nachts lig ik hierover te piek­eren. Hoe kan ik mijn hoofd stil zetten?
  • Hoe kan ik de samen­werk­ing en com­mu­ni­catie met mijn collega’s verbeteren?
De medew­erker stelt aan het begin van het tra­ject doe­len. Tij­dens het tra­ject werkt hij actief aan het behalen van die doelen.
Bedrijfsmaatschappelijk Werk