Wie naar buiten kijkt droomt.
Wie naar bin­nen kijkt ont­waakt.
Carl Gus­tav Jung

BMT-Jacq-s


Wij bellen u graag terug zodat we u
vri­jbli­jvend en per­soon­lijk te woord kun­nen staan.
Wilt u hier gebruik van maken? Vul dan onder­staand uw tele­foon­num­mer in.

Naam:*
Num­mer:*
-
Bericht:
Pluym richt zich op het ver­sterken van draagkracht van mensen en onder­s­te­unt bij het ver­groten van welz­ijn in uw organ­isatie. Dit doen we door begelei­d­ingstra­jecten aan te bieden voor een indi­vidu­ele medew­erker, coach­ing en advies aan lei­d­inggeven­den en team­begelei­d­ing.
Mogelijke thema’s in de begelei­d­ing kun­nen zijn:
  • Bal­ans tussen privé en werk
  • Het terugk­eren in werk (re-​integratie begeleiding)
  • Ver­beteren van vitaliteit
  • Omgaan met conflicten
  • Begelei­d­ing bij over­span­ning of burn-​out
  • Ver­liesver­w­erk­ing (rouw)
  • Stresshanter­ing
  • Com­mu­ni­catieve vaardigheden
Hier­bij werken we samen met P&O, de lei­d­inggevende, bedri­jf­sarts, de arbei­ds­deskundige, psy­choloog of andere betrokken per­so­nen. Door deze manier van werken is Pluym op de hoogte van de ontwik­kelin­gen en cul­tuur in de organisatie.
blowball-and-seeds
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn