Project Sene­gal

Bij Pluym vin­den we het belan­grijk om een bij­drage te lev­eren aan goede doe­len. Dit hebben we gedaan op het gebied van sport en cul­tuur. Voor komend jaar ste­unen we een vri­jwilliger­spro­ject in Sene­gal. Een groep ent­hou­si­aste jonge mensen uit Ned­er­land zetten zich in voor het ver­beteren van de leefomgev­ing voor kinderen en jon­geren in Sene­gal. Dit doen ze door bij een scholenge­meen­schap diverse activiteiten met en voor de leer­lin­gen te onderne­men. Hoe mooi is dat?
Om deze droom waar te maken zijn er nog meer finan­ciële mid­de­len nodig. Zin om hier­aan bij te dra­gen? Via deze link is dat mogelijk:

Project Sene­gal.

Ook kunt u het project vol­gen op de Face­book pag­ina ‘Project Sene­gal’.

Ps: het zal veel voor ons beteke­nen wan­neer je dit bericht als blijk van waarder­ing via bijvoor­beeld Face­Book of LinkedIn deelt met jouw netwerk!

Project Senegal