Een Leven Lang Leren

Werken bij Pluym betekent jezelf meen­e­men naar het werk. We geloven erin dat we vanuit per­soon­lijk con­tact en betrokken­heid het beste kun­nen halen uit onszelf én de mensen die we begelei­den. Dit zowel in een 1:1 con­tact als in een groepssessie. Juist omdat onze per­soon­lijkheid in het werk zo meetelt investeren we in onze pro­fes­sionele maar ook per­soon­lijke ontwik­kel­ing. Het liefst zoeken we dan naar vor­men waarin we deze com­bi­natie tegenkomen en we uitgen­odigd wor­den om onszelf te ver­beteren.

Klik hier om meer te lezen.

Ps: het zal veel voor ons beteke­nen wan­neer je dit artikel als blijk van waarder­ing via bijvoor­beeld Face­Book of LinkedIn deelt met jouw netwerk!
Hands-holding-globe