Work­shop “Neu­traliteit, waar sta ik als Vertrouwensper­soon?”

In aller­lei func­ties is het kun­nen behouden van een neu­trale posi­tie van belang. In de advis­erende rol van Vertrouwensper­soon speelt dit zeker.

Deze prak­tijkgerichte work­shop geeft hand­vaten om valkuilen te herken­nen en om beter in de neu­trale posi­tie te blijven.

Klik hier voor meer infor­matie.

Vertrouwenspersoon