Jacque­line Plug is in 1966 in Utrecht geboren.
Na een aan­tal jaren als lei­d­inggevende en trainer in een tech­nis­che omgev­ing te werken besluit ze het roer om te gooien en gaat weer naar school. In 1998 studeert ze af als (bedrijfs)maatschappelijk werker en gaat aan de slag bij een Arbo­d­i­enst. Hier volgt ze diverse aan­vul­lende train­in­gen.
Deze the­o­rie brengt ze in de prak­tijk door voor diverse soorten bedri­jven als bedri­jf­s­maatschap­pelijk werker en vertrouwensper­soon te werken. Daar­naast geeft ze diverse train­in­gen op het gebied van per­soon­lijke ontwik­kel­ing in het werk.
In 2006 komt ze in con­tact met de stress reduc­tie tech­nieken van Heart­Math en besluit ze haar hart te vol­gen. Ze zoekt de samen­werk­ing met Iris Duym en zo ontstaat Pluym. Een organ­isatie waar ze haar kwaliteiten als samen­werken, ent­hou­si­as­meren, nieuws­gierigheid, betrouw­baarheid, com­mu­ni­catie en zelf­s­tandig werken volop inzet.
AvH Jacq en Iris 8420 sRGB VK