Iris Duym studeerde in 1993 aan de Hogeschool Arn­hem af als (bedrijfs)maatschappelijk werker. Daarna heeft zij ver­schil­lende com­mer­ciële func­ties gehad als art­sen­be­zoeker en zorgco­or­di­na­tor bij een thuis­zor­gor­gan­isatie.
Omdat haar hart toch lag bij het begelei­den van mensen is zij gaan werken als medisch maatschap­pelijk werker in een alge­meen zieken­huis. Daar begelei­dde zij patiën­ten en hun fam­i­lie bij de psy­choso­ciale gevol­gen van ziek zijn, leren omgaan met ver­lies van gezond­heid en opname in een zieken­huis.
Ver­vol­gens is zij als bedri­jf­s­maatschap­pelijk werker gaan werken bij een lan­delijk werk­ende Arbo­d­i­enst. Daar heeft zij haar ken­nis en vaardighe­den op het gebied van coachen verder kun­nen ontwikke­len. Zij vol­gde aan­vul­lende oplei­din­gen op het gebied van NLP, Medi­a­tion, Heart­Math stressre­duc­tie en Provo­catief Coachen.
Haar stijl van werken ken­merkt zich door een respectvolle benader­ing, doel­gerichtheid, uitdag­ing, warmte en relativeringsvermogen!
AvH Jacq en Iris 8447 sRGB VK