Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Pluym Coaching & Training

Geldig vanaf 1 mei 2021

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: de wederpartij van Pluym Coaching & Training.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pluym Coaching & Training een opdrachtgever

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Pluym Coaching & Training, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Door ondertekening van enige overeenkomst met Pluym Coaching & Training waarin naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen, verklaard de opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

3. Indien in een acceptatie van een offerte door de opdrachtgever voor-behouden of wijzigingen zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand als Pluym Coaching & Training aan de opdrachtgever heeft bericht in te stemmen met de afwijkingen ten opzichte van de offerte.

4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes voor Coaching en Trainingen zijn exclusief BTW. Bedrijfsmaatschappelijk werk consulten zijn BTW vrij.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Pluym Coaching & Training zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit rechtvaardigt, heeft Pluym Coaching & Training het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Pluym Coaching & Training aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Pluym Coaching & Training worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Pluym Coaching & Training zijn verstrekt heeft Pluym Coaching & Training het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Pluym Coaching & Training de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Honorarium
Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Pluym Coaching & Training, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Pluym Coaching & Training behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks aan te passen conform het meest recente prijsindexcijfer voor CAO-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening gepubliceerd door het CBS.

Artikel 6. Betaling
De facturatie van de door Pluym Coaching & Training verrichte diensten geschiedt na afloop van de te verrichtte dienst op basis van een inzichtelijke factuur.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zal zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van wat Pluym Coaching & Training van hem vordert, met wat hij meent van Pluym Coaching & Training te vorderen te hebben.

Vanaf het moment waarop opdrachtgever in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling, is deze een rente van 2% per maand verschuldigd.

Bij gebreke van tijdige betaling is Pluym Coaching & Training, ter beoordeling van Pluym Coaching & Trainingen zonder nadere ingebrekestelling, gerechtigd om de overeengekomen dienstverlening op te schorten.

Wanneer een individuele cliënt niet verschijnt op een afspraak of niet tijdig (uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak) de afspraak afmeldt worden de geplande uren volgens het geldende uurtarief aan opdrachtgever doorbelast.

Bij annulering van een workshop of training korter dan een week voor aanvang van een sessie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Artikel 7. Incassokosten
1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 80,00.

Indien Pluym Coaching & Training hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 8. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pluym Coaching & Training gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Pluym Coaching & Training niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Pluym Coaching & Training niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Pluym Coaching & Training zal van individuele trajecten een dossier bijhouden.

Slechts de cliënt heeft recht op inzage in zijn eigen dossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij schriftelijk daartoe gemachtigd is.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
Alle door Pluym Coaching & Training verstrekte stukken, zoals rapporten, hand-outs, adviezen, ontwerpen enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Pluym Coaching & Training openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 10. Gebreken: klachttermijnen
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Pluym Coaching & Training. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pluym Coaching & Training in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal Pluym Coaching & Training de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Pluym Coaching & Training slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling van de uit hoofde van de overeenkomst bestede uren bestaan.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding
Pluym Coaching & Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Pluym Coaching & Training ter kennis gekomen omstandigheden;

– goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Voorts is Pluym Coaching & Training bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Pluym Coaching & Training op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien Pluym Coaching & Training de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Pluym Coaching & Training zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Pluym Coaching & Training behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Pluym Coaching & Training is aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

2. De aansprakelijkheid van Pluym Coaching & Training voor schade voortvloeiend uit de door haar (eventueel met inschakeling van derden) verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door Pluym Coaching & Training is geoffreerd, dan wel tot het bedrag dat Pluym Coaching & Training ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

3. In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is Pluym Coaching & Training niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

4. Pluym Coaching & Training is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pluym Coaching & Training is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of ontijdige, en/of onvolledige gegevens.

5. Pluym Coaching & Training is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Pluym Coaching & Training kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming (zie artikel 13. Overmacht) wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmerd en die in redelijkheid niet voor risico van Pluym Coaching & Training behoort te komen.

6. Pluym Coaching & Training is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Opdrachtgever vrijwaart Pluym Coaching & Training voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij Pluym Coaching & Training aansprakelijk wil stellen.

Artikel 13. Overmacht
In geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende, verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de betreffende contractuele verplichting geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

De partij die een beroep doet op overmacht verplicht zich, voor zover dit in zijn vermogen ligt, iedere oorzaak van overmacht zo snel mogelijk op te heffen, dan wel te doen opheffen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Pluym Coaching & Training en de opdrachtgever en een daaruit voortvloeiende opdracht is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.